نمایندگی انحصاری “شرکت آستاره سبز ” استان سمنان

 

جناب آقای مهندس فدایی

شاهرود

۰۲۳۳۲۲۴۲۹۵

۰۹۱۹۲۷۳۰۰۵

۰۹۳۷۱۸۶۰۰۷